Články

Květnové zastupitelstvo města z pohledu HOPB

Fakta, názory a postřehy z posledního jednání Zastupitelstva města České Budějovice, které se uskutečnilo 14. 5. 2018, zaznamenal předseda hnutí Občané pro Budějovice a českobudějovický zastupitel Ivo Moravec.

Ani tentokrát to nebyla nuda. Občas na mne během jednání padala blíže nepopsatelná tíseň. Jakoby jednací sál byl už od rána plný negativní energie, která ne a ne vyprchat.

Začali jsme krátce po deváté, skončili před osmou hodinou večerní. Omluven byl jen radní pro sport. Že by se bál projednávání sportovní haly?

Hodinu a čtvrt nám trvalo, než jsme se dostali ke schválení programu jednání. Předkladatelem byl stažen bod týkající vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace Sportovní zařízení v souvislosti s výstavbou Multifunkčního centra Dlouhá louka. Důvod stažení jsem nepochopil. Prý jím bylo probíhající a dosud neukončené výběrové řízení na stavbu nové sportovní haly. Spíše šlo o záměr vyhnout se diskusi, která stejně nakonec proběhla a byla jak se patří dramatická.

Tentokrát zaznělo více návrhů na zařazení nových bodů do programu. Dva reagovaly na vystoupení Václava Kasky během minulého zastupitelstva. Šlo o veřejnou zakázku na realizaci parkovacích zón. Tehdy pan Kaska napadl způsob vypsání veřejné zakázky a doložil, že služby objednávané správou veřejných statků za X Kč byly investičním odborem vysoutěženy za násobky X Kč. Požadavek, aby se na tomto zastupitelstvu řádně projednala údajně vzniklá škoda a odpovědnost za ni, byl však díky koalici shozen ze stolu.

František Vácha opět navrhl, aby bod diskuse zastupitelů byl zařazen hned za vystoupení občanů. Tradice byla zachována, a tak ani tentokrát požadavek poslance Váchy nezískal potřebný počet hlasů. I tak to nezabránilo diskusi zastupitelů po vystoupení občanů, byť byla zcela neřízená.

O zařazení dalších dvou bodů požádal Juraj Thoma (HOPB). Prvním návrhem reagoval na krajským soudem zrušené opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v ulici Jírovcova, Krajinská, Hradební a nám. Přemysla Otakara II. od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018, vydané Magistrátem města České Budějovice dne 27. 10. 2017, což zkráceně znamená konec autobusů v Krajinské ulici. Juraj Thoma  tentokrát uspěl, a tak tento nový bod byl zařazen k projednání jako předposlední. Opačný osud však měl jeho další návrh na projednání bodu týkajícího se sportovní haly s navrženým usnesením v tomto znění: Zastupitelstvo města si v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb. vyhrazuje pravomoc rozhodnout o odstranění (demolici) stavby: Sportovní hala, Stromovka 12, České Budějovice. To už koalice projednat v zastupitelstvu nepřipustila, takže odpovědnost za akci sportovní hala i nadále zůstává na radě města.

Opětovně se muselo hlasovat o zařazení bodu – projednání Obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice. Prošlo a taxivyhláška se dostala na program jednání.

Po schválení programu jako celku se už konečně mohlo začít jednat.

O potřebnosti taxivyhlášky nás v diskusi nikdo nepřesvědčil. Nepodpořili jsme ji, i tak byla schválena. Uvidíme, zda se kvalita taxislužby v Budějovicích zřetelně zlepší.

Podpořili jsme neinvestiční dotaci ve výši 1 430 000 Kč a investiční dotaci ve výši 1 112 000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, který zajišťuje činnost jednotky požární ochrany města České Budějovice.

Hlasovali jsme rovněž pro navýšení neinvestiční dotace o 100 000 Kč na podporu evropské atletiky – projekt „EuroHeroes“ pro účast výlučně evropských a českých elitních běžců na 1/2Maratonu České Budějovice 2018. Cílem iniciativy je najít nové evropské sportovní hrdiny a motivovat k pohybu veřejnost. Byť se jedná o byznys, stále si myslím, že Budějovice díky 1/2Maratonu víc dostávají než dávají, neboť tato akce přispívá k budování dobrého jména města.

Schválili jsme odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů.

Důležitý byl bod týkající se budoucího osudu Kulturního domu Slavie. Zastupitelstvu města byl předložen záměr financování revitalizace objektu a výběr jeho provozovatele. Odhadovaný náklad celkové rekonstrukce činí 150 milionů Kč s DPH, z čehož 130 milionů tvoří stavební náklady a zbývajících 20 milionů je uvažováno na vybavení. Navrhuje se koncesní způsob financování, což v praxi znamená, že město zůstane vlastníkem KD Slavie a vybraný smluvní dodavatel opraví objekt na vlastní náklady a následně jej bude po stanovenou dobu (15 let) provozovat. Realizace této koncese má být zajištěna buď přímo dodavatelem, nebo prostřednictvím jiné právnické osoby, tedy společností založenou pro účely plnění koncese dodavatelem a zároveň jím přímo či nepřímo ovládanou (tzv. „special purpose vehicle“). V případě založení takové účelové společnosti by vybraný dodavatel do ní vložil vlastní prostředky ve výši 10 – 20 % investičních nákladů a zbytek by byl financován prostřednictvím bankovního úvěru. Nelze však očekávat, že budoucí výnosy KD Slavie budou schopny pokrýt celou výši splátek bankovního úvěru, která by ročně měla činit zhruba 10 milionů korun. Proto bude nutné, aby město hradilo koncesionáři provozní příspěvek, jehož výše bude předmětem koncesního řízení. Koncesionář zas bude městu platit tržní pachtovné, které bude garantovat minimální příjem města po celou dobu trvání koncesní smlouvy. Jak vidno, nejedná se vůbec o jednoduchou záležitost. Navržený postup nebyl předjednán s kluby opozičních zastupitelů, nebyl předložen ani komisi rady města pro architekturu. Ve vzduchu zůstala řada otazníků, například zda a jak se přistoupí k nutné revitalizaci prostoru okolo Slavie, zda investiční náklady odhadnuté před dvěma roky odpovídají současné realitě či jakým způsobem bude garantována kulturní náplň provozu Slavie. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt s poněkud nejasným koncem, nepodpořili jsme ho. Přesto pro něj hlasovalo 34 zastupitelů.

Téměř dvě hodiny zabralo vystoupení občanů, v němž dominovalo téma sportovní haly. Vezmu to tedy stručně. Karel Pražák – informoval o podání podnětu k přezkumu na krajský úřad ve věci správních rozhodnutí týkajících se Multifunkčního centra Dlouhá louka. Stanislav Rataj – vyslovil se pro nebourání haly a pro postavení nové na jiném místě. Václav Fál ml. – představil svou seminární práci návrhu Multifunkčního centra Dlouhá louka. Zuzana Kudláčková – vyslovila pochybnost, zda nebyl obejit zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o obcích. Požaduje referendum k hale. Ludvík Fabián – uvedl, že máme 4. nejlepší halu v republice, do níž se ale v poslední době neinvestovalo. Nesouhlasí s jejím zbouráním. Jiří Couf, trenér atletů – navrhl postavit halu na novém místě a nebourat stávající. Jiří Popelka z Jihočeského volejbalového svazu – podpořil bourání stávající haly a stavbu nové na stejném místě. Jan Mádl – odsoudil špatnou komunikaci rady města, kritizoval návrh úprav okolí haly s plastikami za 3 miliony korun a je pro nebouráním haly.

Během diskuse občanů zazněla i jiná témata. Václav Kaska – spíše negativně se vyjadřoval k realizaci projektu parkovacích zón. Jan Hošek a Renata Žďárková –  kritizovali obsazování dozorčí rady českobudějovické teplárny příbuznými zastupitelů. František Jelen – s pohledem na období 2010 – 2014 vznesl kritiku na působení HOPB a TOP09 ve vedení města a v dozorčí radě teplárny.

Zájem vystoupit měli i dva občané s trvalým bydlištěm v Litvínovicích. Dle jednacího řádu se muselo o tom hlasovat. Zastupitelé za HOPB, kteří byli v danou chvíli přítomni, hlasovali pro jejich vystoupení, bohužel to ale neprošlo. Nerozumím neochotě většiny zastupitelů umožnit i těmto občanům veřejně promluvit.

Následně se rozproudila chaotická a nepopsatelná debata, vypadající, že nebude mít konce. Zastupitelé vystupovali jednou jako občané, jednou jako zastupitelé. I ti, kteří to sledovali třeba v přímém přenosu přes oficiální web Českých Budějovice, museli být zděšeni.

Zklidnění přineslo až hlasování o dotacích pro sport a sociální věci, kdy jsme většinu navržených usnesení podpořili.

V rámci rozpočtových opatření jsme také podpořili navýšení platů strážníků městské policie. Přes veškerou kritiku, kterou na adresu strážníků slýchám, si myslím, že pokud chceme od někoho, aby dobře pracoval, musíme ho i dobře zaplatit.

V nově zařazeném bodu „Informativní zpráva – provoz linky MHD č. 24 v souvislosti s rozhodnutím krajského soudu“ jsme se dozvěděli, že město podá kasační stížnost, neboť vedení radnice si je jisté, že krajský soud nemá pravdu. Odvážné tvrzení, uvidíme.

V diskusi zastupitelů jsme jako vždy předložili dotazy a podněty, s kterými se občané průběžně obracejí na HOPB. Požádali jsme například o veřejné projednání při dalším rozšiřování parkovacích zón, o svolání jednání řídícího výboru strategického plánu města i o sdělení jaký osud čeká městem vykoupený pozemek v Suchém Vrbném. Rovněž jsme připomněli nutnost lepšího informování veřejnosti o uzavírkách komunikací ve městě a využití aplikace WAZE. Písemné odpovědi, které obdržíme, opět zveřejníme na webových stránkách HOPB.

Další zastupitelstvo bude v pondělí 18. 6. 2018.