Články

Červnové zastupitelstvo města z pohledu HOPB

Fakta, názory a postřehy z posledního jednání Zastupitelstva města České Budějovice, které se uskutečnilo 18. 6. 2018, zaznamenal předseda hnutí Občané pro Budějovice a českobudějovický zastupitel Ivo Moravec.

Vážení a milí přátelé, posílám Vám zprávu z jednání městského zastupitelstva. Červnového. Pak bude ještě jedno zastupitelstvo 3. září a potom na začátku října volby.

Níže naleznete schválený program jednání. Měl jsem celý den pocit, že ať kdokoliv z HOPB řekne, poznamená nebo podotkne cokoliv, bude nahlíženo některými koaličníky jako „tyjátr“ a zlá vůle. Říkám si, že to byl jen pocit a pravda je jinde. Jsou to vesměs všechno jistě dobří lidé a s městem to myslí jen dobře. Proto se jich vždy dotkne, když jejich dobrotě byť zdánlivě klademe překážky..

Začali jsme krátce po devaté. Skončili jsme kolem půl osmé. Jen pár zastupitelů bylo omluveno a někteří se omlouvali za předčasné odchody. Na návrh zastupitele Vodičky si koalice odhlasovala ukončení jednání zastupitelstva do 19.00. Nakonec bylo všechno jinak. Na druhý pokus se odhlasovalo pokračování jednání až do 19.45, což bohatě stačilo. To jsou takové procesní srandy, abyste věděli, čím se na zastupitelstvu také bavíme. Místo toho, abychom si hned odhlasovali, že budeme jednat až do vyčerpání programu. Taková byla zvyklost.

Úvodem nám oznámili, že Lucie Kozlová vystoupila z hnutí ANO a taktéž ze zastupitelského klubu ANO. Koalice má nyní už jen křehkou většinu 23 zastupitelů.

Sveřepý František Vácha opět požadoval, aby bod diskuse zastupitelů byl zařazen hned za bod vystoupení občanů. Opět neprošlo.

Hlasovalo se o zařazení několika bodů, které souvisí s vyřešením náhradních prostor pro sportovní kluby, které mají nyní útočiště ve sportovní hale, která bude zbourána a minimálně rok bude trvat, než bude hala nová. No uvidíme, jak to všechno ještě dopadne.

Nebyla udělena cena města, neboť rada města došla k závěru, že žádný ze dvou navržených si ji nezaslouží a do zastupitelstva nepředložila návrh na její udělení.

Zajímavé bylo hlasování o změně termínu konání akce Multižánrový audiovizuální festival VLTAVA ŽIJE 2018, který byl původně naplánován na 27. – 28. 10. 2018.
Souvisí to s oslavou 100 let vzniku Československa. Příjemce je společnost ART 4 PROMOTION a od města má již přiznanou dotaci 800.000 Kč.
Nový termín konání akce je 27. 9. – 28. 9. 2018. Zajímavé je, že ještě před schválením změny termínu zastupitelstvem byly vytištěny letáky a propagační materiály s novým termínem konání show. V Budějovicích budeme slavit 100 let Československa v září na Václava. Nejen v Naganu se přepisovaly dějiny, jak říkají sportovní komentátoři.

Po zpracování posouzení vlivu na životní prostředí byl definitivně schválen Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 – 2027.
Byli jsme ubezpečeni, že bude brzy svolán přípravný výbor strategického plánu, kde budeme informováni o aktuálním stavu plnění strategického plánu a dalším postupu. Zajímavé je, že pro schválení strategického plánu před zpracováním posouzení vlivu na životní prostředí bylo 41 zastupitelů.
Teď už jen 34 zastupitelů.

V rámci bodu „Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 6“, jsme vlastně hlasovali
o umožnění vytvoření zálivu pro zastavení autobusů. Souvisí to s kauzou hotelu SpaVita ve Skuherského ulici.
Tento dotační hotel byl postaven i z peněz ze strukturálních fondů a měl sloužit jako domov pro seniory. Po pěti letech, kdy uplynula udržitelnost projektu,
se z domova pro seniory stal hotel a obyvatele Skuherského ulice začaly sužovat přijíždějící a odjíždějící autobusy s hotelovými hosty. Řešením je vybudování zastávkového zálivu na Pražské třídě. Financovat stavbu zálivu bude hotel.

Schválili jsme Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích, který musí mít obce i města zpracovaný, pokud hodlají žádat od státu finanční příspěvky na rozvoj sportu. Každý rok či dva by měl být k plánu zpracován akční plán. Podpořeno bylo 38 zastupiteli.

Jednali jsme o žádosti Jihočeské fotbalové akademie Karla Poborského z.s., která byla transformována na SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 6 000 000 Kč z rozpočtu statutárního města České Budějovice na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. Návrh rady kraje na podporu této akademie je 3 000 000 Kč. Bude projednáváno na krajském zastupitelstvu tento týden.
Výše požadovaná po městě ve srovnání s krajem se mně jeví jako neadekvátní a nepodpořil jsem. Pro bylo 31 zastupitelů.

Na vystoupení občanů po obědě se dostavili tři lidé.

  • Pan Václav Bezpalec vyzval k podpoře nové sportovní haly.
  • Student gymnázia Martin Novotný za Akční Budějčáky hovořil o lavičkách u Malše a parku Háječek. Humorně laděným videem vlastní výroby poukázal
    na neuspokojivý stav parku v Dukelské ulici a vyzval ke změně. Studenti provedli dotazníkové šetření a zjistili, že pouze 19% dotázaných odpovědělo kladně na otázku, zda si tento park vybírají k odpočinku a relaxaci.
  • Paní Soňa Petráková mluvila o špatném úklidu komunikací v oblasti ulic Lipenská, Nová a Palacké náměstí.

Jednali jsme o závěrečném účtu statutárního města České Budějovice za rok 2017, účetní závěrce města a  zprávě o majetku města České Budějovice. Současná výše dluhu je něco přes 600 000 000 Kč. Doporučená maximální výše dluhu (taková, aby ještě nebylo ohroženo ekonomické zdraví města) je 1 200 000 000 Kč.

Informace o přípravě stavby sportovní haly. No to bylo opravdu zajímavé. Bod byl bez podkladového materiálu a bez návrhu usnesení.
Předkladatel Jiří Svoboda. To je primátor. Největší investice města za posledních mnoho let a raději nám neříct vůbec nic.
O to delší bylo projednávání tohoto bodu.
Do 22. 6. trvá lhůta pro podání nabídek na stavbu. Pokud jsem vnímal správně, tak do 20. 7. by měla být podepsána smlouva s vítězným uchazečem.
Od ledna do června 2018 přišlo od zájemců 24 dotazů k dokumentaci. Dle náměstka Konečného je to pro takovou akci normální a neznamená, že by dokumentace
byla špatně či narychlo zpracovaná. Žádné usnesení nebylo přijato.

S akcí sportovní hala úzce souvisely body: Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly (4 059 754,70 Kč),
Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s. (500 000 Kč) a Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly (1 644 000 Kč).
Tolik stojí město náhrada místa pro sportování pro některé sportovní kluby za odstraněnou sportovní halu. Než se postaví nová.
A to možná ještě nějaké požadavky na další související investiční či neinvenstiční dotace přibydou.

A pak už jen standardní dotazy zastupitelů, na které většina z nás tázajících požadovala písemnou odpověď.

Další zastupitelstvo bude po prázdninách v pondělí 3. 9. 2018.

A pak volby. A pak se uvidí.

Zdraví Ivo Moravec


Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018033 dne 18.6.2018

00.
Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

01.
Cena statutárního města České Budějovice za rok 2017 (čj. KP-ZM/367/2018/M/182)

02.
Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/311/2018/M/140)

03.
Neinvestiční dotace – významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích – změna usnesení (čj. KP-ZM/347/2018/M/169)

04.
Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 – 2027 – finální verze dokumentu po hodnocení SEA (čj. KP-ZM/357/2018/M/176)

05.
Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu (čj. KP-ZM/306/2018/M/136)

06.
Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice (čj. KP-ZM/318/2018/M/144)

07.
Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 6 (čj. KP-ZM/307/2018/M/137)

08.
Regenerace sídliště Máj – část 06 východ – povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, smlouva o dílo č. 2012001367 – žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty  (čj. KP-ZM/313/2018/M/142)

09.
Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice (čj. KP-ZM/322/2018/M/148)

10.
Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2018/2019 (čj. KP-ZM/328/2018/M/154)

11.
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 (čj. KP-ZM/320/2018/M/146)

12.
Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/329/2018/M/155)

13.
Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/2018 (čj. KP-ZM/324/2018/M/150)

14.
Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/317/2018/M/143)

15.
Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2017 (čj. KP-ZM/308/2018/M/138)

16.
Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice (čj. KP-ZM/319/2018/M/145)

17.
Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2017 (čj. KP-ZM/344/2018/M/166)

18.
Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/374/2018/M/183)

19.
Rozpočtová opatření číslo 63, 70 a 71 (čj. KP-ZM/309/2018/M/139)

20.
Majetkové dispozice

20.01.
Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1 a k. ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.) (čj. KP-ZM/361/2018/M/179)

20.02.
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec   (čj. KP-ZM/323/2018/M/149)

20.03.
Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2930, 2935, 2937/2, 2937/4, 2937/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova) (čj. KP-ZM/353/2018/M/172)

20.04.
Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemku parc. č. 3950/2 za část pozemku parc. č. 3950/6 v k. ú. České Budějovice 7, nám. Br. Čapků (čj. KP-ZM/350/2018/M/170)

20.05.
Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. České Budějovice 6 – zanádražní komunikace – 4 IIb (čj. KP-ZM/325/2018/M/151)

20.06.
Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2720/11 v k. ú. České Budějovice 6 – zanádražní komunikace – 4 IIb (čj. KP-ZM/340/2018/M/162)

20.07.
Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2720/12 v k. ú. České Budějovice 6 – zanádražní komunikace – 4 IIb (čj. KP-ZM/334/2018/M/157)

20.08.
Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/355/2018/M/174)

20.09.
Dispozice s majetkem města – odkoupení  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 – změna usnesení (čj. KP-ZM/351/2018/M/171)

20.10.
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stávajícím stánkem) – ul. J. Opletala,  sídliště Šumava (čj. KP-ZM/345/2018/M/167)

20.11.
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v katastrálním území Třebín (čj. KP-ZM/346/2018/M/168)

20.12.
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška) (čj. KP-ZM/356/2018/M/175)

20.13.
Dispozice s majetkem města – návrh na změnu katastrální hranice mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/366/2018/M/181)

21.
Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/364/2018/M/180)

22.
Návrh na odpis pohledávky za dlužníkem Bohatý sirotek, z. s., IČO 02892499, Horní 115, 251 64 Mnichovice – Božkov (čj. KP-ZM/343/2018/M/165)

23.
Záměry vypsání veřejných zakázek „Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025″ a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025“ – zrušení usnesení (čj. KP-ZM/321/2018/M/147)

24.
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017 (čj. KP-ZM/342/2018/M/164)

25.
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 (čj. KP-ZM/339/2018/M/161)

26.
Veřejná podpora – pověřovací akt pro Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o. (čj. KP-ZM/326/2018/M/152)

27.
Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/337/2018/M/160)

28.
Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/336/2018/M/159)

29.
Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/327/2018/M/153)

30.
Informace o přípravě stavby sportovní haly (bez podkladového materiálu)

31.
Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly (čj. KP-ZM/330/2018/M/156)

32.
Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s. (čj. KP-ZM/377/2018/M/186)

33.
Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly (čj. KP-ZM/375/2018/M/184)

34.
Rozpočtová opatření číslo 73 a 74 (čj. KP-ZM/376/2018/M/185)

35.
Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice – termíny jednání 21. 5. a 4. 6. 2018 (čj. KP-ZM/341/2018/M/163)

36.
Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/335/2018/M/158)

37.
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 13. 6. 2018 (čj. KP-ZM/354/2018/M/173)

38.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 2018 (čj. KP-ZM/359/2018/M/177)

39.
Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/360/2018/M/178)

40.
Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2018 (čj. KP-ZM/312/2018/M/141)

41.
Diskuse zastupitelů

42.
Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)

O autorovi

Ivo Moravec